Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego 
MOTOGO

 

 DEFINICJE

 

 1. REGULAMIN– niniejszy regulamin.
 2. SPRZEDAWCA- Sklep MOTOGO działający pod adresem internetowym swissvaxpoland.pl prowadzony przez: MOTOGO Wojciech Żyła sp. k., ul. Zielna 4, 32-067 Tenczynek, działająca na podstawie wpisu do KRS, miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość sumy komandytowej: 200 000 PLN, NIP: 5130234472, REGON: 122795723, KRS: 0000453513 (dalej jako Sprzedawca), prowadzący działalność handlową w zakresie sprzedaży kosmetyków samochodowych oraz innych artykułów motoryzacyjnych za pomocą sieci Internet.
 3. KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (przy czym, za wyjątkiem drobnych umów, o których mowa w art. 20 kodeksu cywilnego Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. KONSUMENT– Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. KONTO– wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożlwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.
 6. TOWARY/ TOWAR– prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie,
 7. SKLEP– serwis internetowy, którego administratorem jest  Sprzedawca , działający pod adresem swissvaxpoland.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość.
 8. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 9. UMOWA– umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e – mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsza akceptacja treści Regulaminu i zapoznanie się z Polityką Prywatności. Regulamin dostępny jest pod adresem: swissvaxpoland.pl/regulamin-sklepu Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: swissvaxpoland.pl/polityka-prywatnosci
 2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w aktualnej wersji lub równorzędną.
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są objęte gwarancją producenta, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 6. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 8. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jedynie w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Klienta, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu dla Klienta.
 9. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lub skorzystania z procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 8 Regulaminu.
 10. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. W SklepieZamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu (24h na dobę) - za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego
 2. Przez złożenie Zamówienia, w sposób o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o chęci związania się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu. Umowa uważania jest za zawartą w momencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Towaru dokładnego adresu dostawy.
 4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności,
  2. wyboru zamawianych Towarów lub usług,
  3. podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,
  4. wyboru sposobu płatności.
 5. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 6. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepiepoprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.
 7. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z naszej wyszukiwarki Towarów, ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x”, znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru.
 8. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki, wybrać formę dostawy oraz metodę płatności.
 9. Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie po zalogowaniu. Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient wybiera formę płatności. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo, poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.
 10. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną informację od Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Towaru (tj. wydania go przewoźnikowi), potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może je cofnąć.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary (przedpłata), chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze lub płatność odroczoną. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności).

 

 

 

 

 

CENY i FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Zamieszczone w Sklepieceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT, nie zawierając natomiast kosztów dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, o których poniżej.
 2. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
  1. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;
  2. Kartą lub szybkim przelewem online za pośrednictwem systemu PayPal.
  3. Przy odbiorze towaru (płatność kurierowi). Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową oraz pokryć koszt dostawy Towaru.
 4. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepuprzed złożeniem Zamówienia.
 5. Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od wartości Zamówienia, sposobu płatności oraz wybranej firmy kurierskiej.
 6. Termin płatności w przypadku przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, dla „płatności odroczonej” termin płatności wynosi 7 dni. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Towaru przez kuriera.
 7. Za dokonanie płatności uznaje się moment:
  1. W przypadku przelewu - wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, lub zatwierdzenie płatności przez systemy płatności online wobec Sprzedawcy.
  2. W przypadku płatności kurierowi – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki.

 

 CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU

 

 1. Zamówienia złożone w Sklepierealizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas wysyłki towarów oznaczony jest każdorazowo przy każdym produkcie publikowanym na stronie Sklepu.
 2. W zakresie terminu wysyłki zamówionego Towaru występują 2 grupy Towarów:
  1. Towary wysyłane do 24 godzin (liczą się godziny wypadające w dni robocze) od: złożenia Zamówienia, momentu potwierdzenia Zamówienia w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 10 (jedynie w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze), lub od potwierdzenia płatności za Zamówienie (z systemu płatności elektronicznych lub z rachunku bankowego Sprzedawcy),
  2. Towary na zamówienie – wysyłane w terminie uzgodnionym z Klientem.
 3. Odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy.
 4. Czas dostawy Towaru realizowanej przez firmę kurierską wynosi maksymalnie 48 godzin (liczą się godziny wypadające w dni robocze), od chwili wydania Towaru firmie kurierskiej w terminach wskazanych w ust. 2 powyżej.
 5. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia, w tym o przekazaniu Towaru firmie kurierskiej poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Klient ma również możliwość śledzenia statusu Zamówienia korzystając ze swojego Konta w Sklepie.
 6. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danej firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru po odbiorze przesyłki (dla uszkodzeń które wystąpiły w czasie transportu) należy w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki skontaktować się z firmą kurierską w celu spisania protokołu reklamacji. Oryginał lub kopię protokołu reklamacji należy niezwłocznie dostarczyć Sprzedawcy. Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.
 7. Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje".

 

GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Towary sprzedawane w Sklepiesą nowe.
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności , od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru,
  2. dla umowy, która obejmuje więcej niż jeden Towar a Towary były dostarczane Konsumentowi osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z zamówionych Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z zamówionych Towarów.
  3. dla umowy, która obejmuje przeniesienie własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru,
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod adresem Załącznik nr 1 do Regulaminu(przy czym skorzystanie z tego formularza celem odstąpienia nie jest obligatoryjne) albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres: MOTOGO Wojciech Żyła Sp.k., ul. Zielna 4, 32-067 Tenczynek lub drogą mailową na adres: biuro@motogo.pl
 4. Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Towaru np. dostarczenie Towaru na pocztę oraz jego zapakowanie.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 8. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia. Brak potwierdzenia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wpływa na ważność złożonego w terminie oświadczenia.
 9. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.
 10. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, w tym ceny sprzedaży, kosztów dostawy oraz innych kosztów określonych w § 4 niniejszego Regulaminu następuje w takiej samej formie jaka została przyjęta przez Konsumenta dla zapłaty za realizację Zamówienia. Po akceptacji Konsumenta, Sprzedawca może dokonać zwrotu wszelkich kosztów określonych powyżej w inny sposób.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. gdzie przedmiotem świadczenia, są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 13. W celu dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć go (prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów) na adres: MOTOGO Wojciech Żyła Sp. k. ul. Zielna 4, 32-067 Tenczynek. W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w sytuacjach kiedy Towar:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została wydana Klientowi w stanie niezupełnym;
  5. stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna).
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemuje się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Towaru stwierdzone przed upływem 1 roku od dnia wydania ponosi Sprzedawca.
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem w przypadku stwierdzenia wad Towaru przysługuje mu:
  1. pomimo zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru, skorzystanie z możliwości wymiany Towaru na wolny od wad
  2. pomimo zaproponowanej przez Sprzedawcę możliwości wymiany Towaru na wolny od wad skorzystanie z możliwości usunięcia wady Towaru chyba, że skorzystanie przez Konsumenta z tego uprawnienia byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku uruchomienia dowolnej procedury reklamacyjnej, tj. z wyłączeniem korzystania z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub importera, transport reklamowanych Towarów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu.
 6. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć komplet akcesoriów oraz kartę gwarancyjną, jeśli Klient chce skorzystać z uprawnień z niej wynikających.
 7. Reklamacje związane z towarami zakupionymi w Sklepie jak również związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), można składać pisemnie na adres MOTOGO Wojciech Żyła Sp.k., ul. Zielna 4, 32-067 Tenczynek lub drogą mailową na adres biuro@motogo.pl
 8. W celu skorzystania z uprawnienia rękojmi lub gwarancji Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć go (prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów oraz karty gwarancyjnej.) na adres: MOTOGO Wojciech Żyła Sp.k., ul. Zielna 4, 32-067 Tenczynek
 9. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.
 10. W przypadku usunięcia wad Towarów, bądź wymiany Towaru na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad na swój koszt.
 11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: MOTOGO Wojciech Żyła sp. k., ul. Zielna 4, 32-067 Tenczynek, działająca na podstawie wpisu do KRS, miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość sumy komandytowej: 200 000 PLN, NIP: 5130234472, REGON: 122795723, KRS: 0000453513.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji Zamówienia jest art. 6 ust. 1 b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepuoraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu.
 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji Konta, złożenia oraz realizacji Zamówienia w Sklepie.
 5. W celu realizacji umowy Sklepmoże udostępniać zebrane od Państwa dane do firm kurierskich oraz innych podmiotów zewnętrznych dostarczających i wspierających systemy teleinformatyczne Administratora, świadczących usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Klientowi przysługuje: prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia, jak również żądania ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Aby skorzystać z ww. praw prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@motogo.pl
 7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjnie (również w zakresie praw, o których mowa w ust. 6 powyżej) oraz informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem swissvaxpoland.pl/polityka-prywatnosci
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Towary i nazwy prezentowane na stronie Sklepumogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klient Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na własny koszt na adres: MOTOGO Wojciech Żyła Sp.k., ul. Zielna 4, 32-067 Tenczynek
 3. Akceptując treść niniejszego regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych (przez Klienta) uwierzytelniających Klienta w Sklepieosobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.
 4. Sprzedawcazastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie swissvaxpoland.pl zmienionego regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. Klient jest zobowiązany do akceptacji regulaminu przy składaniu Zamówienia. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie, zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie. Złożenie nowych Zamówień będzie wymagało akceptacji nowego regulaminu.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia są dostępne pod adresem internetowym sklepu wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.
 6. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.

 

 1. Sprzedawca działa zgodnie z prawem polskim z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Zapis Niniejszego Regulaminu w części odnoszącej się do ochrony praw Konsumentów obowiązują wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest sprzeczna z przepisami kraju UE, w którym znajdował się Konsument w momencie składania zamówienia, w takim przypadku zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kraju UE w którym znajdował się Konsument w momencie składania zamówienia.
 2. W przypadku Konsumentów Sądem właściwym miejscowo jest sąd (wedle wyboru Konsumenta): właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy lub miejsce zamieszkania Konsumenta.Załącznik nr 1 – 
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy